Description

НЕОСНОВАНОСТ ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА ЗА ПОНИШТАЈ ПРЕСУДЕ ИЗАБРАНОГ СУДА, ПО ОСНОВУ КОЈИ ЈЕ БИО БЕЗ УСПЕХА ИСТИЦАН У ТОКУ ТРАЈАЊА АРБИТРАЖНОГ ПОСТУПКА, А ШТО ПРЕДСТАВЉА ЈЕДАН ОД РАЗЛОГА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА. Не може се поднети тужбени захтев за поништај пресуде изабраног суда зб...

Read more
Description

МЕЂУНАРОДНА НАДЛЕЖНОСТ И ЈЕДИНСТВЕНИ СУПАРНИЧАРИ Домаћи суд огласиће се међународно ненадлежним уколико тужба против правног лица које има стварно седиште и место оснивања у другој државине садржи имовинскоправни захтев у односу на имовину тог лица која се налази на по...

Read more
Description

ЗАШТИТА ФИРМЕ И ЖИГА Захтев за забрану употребе фирме и заштиту жига је оправдан уколико тужено предузеће које је у односу на тужиоца доцније регистровано код истог или другог суда, под истом или сличном фирмом, обавља исте или сродне делатности чиме ствара могућност заме...

Read more
Description

НЕДОЗВОЉЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ ЗБОГ НЕОЗНАЧАВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА СПОРА У ТУЖБИ Ревизија није дозвољена уколико у тужби није означена вредност предмета спора, независно од износа утуженог потраживања, под условом да се дозвољеност ревизије утврђује према вредности предмета ...

Read more
Description

НЕДОЗВОЉЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ УСЛЕД НЕИСПУЊЕНОСТИ ПРОЦЕСНОГ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ВИСИНЕ ПРЕДМЕТА СПОРА Ревизија је недозвољена уколико вредност предмета имовинскоправног спора не прелази динарску противвредност од 40.000 евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења ...

Read more