Prekršaji

 • Zastupanje i odbrana domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, rezidenata i nerezidenata zbog saobraćajnih prekršaja i to:
 • obavljanja delatnosti proizvodnje, održavanja, stavljanja u promet, popravljanja ili prepravljanja vozila ili uređaja, rezervnih delova i opreme za vozila, na nepropisan način, suprotno pravilima struke,
 • projektovanja, gradnje, rekonstrukcije, održavanja i upravljanja putevima, na način koji onemogućava bezbedno odvijanje saobraćaja.
 • neispravnog graničnika brzine u teretnim vozilima i skupovima vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500kg i autobusima,
 • ugrađivanja i postavljanja uređaja za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova na vozilima koja nisu za to namenjena;
 • neobeležavanja žutim rotacionim ili trepćućim svetlom vozila koje prelazi propisane dimenzije odnosno vozila na kome teret prekoračuje dozvoljene dimenzije i vozila koje prati takav prevoz kada je to određeno u dozvoli za vanredni prevoz,
 • opterećenja u saobraćaju na putevima vozila preko nosivosti upisane u saobraćajnu dozvolu, odnosno preko najvećeg osovinskog opterećenja pojedinih osnovina određenih od strane proizvođača vozila,
 • nevođenja računa o vršenju utovara ili nalaganju vršenja utovara, te ukoliko je utovar tereta izvršen u inostranstvu, za potrebe primaoca, odnosno naručioca prevoza koji ima prebivalište ili sedište u Srbji, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, za više od 20,0%,
 • ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju i nanošenja štete putu i objektima na putu, padanja i rasipanja sa vozila po putu, odnosno vuče po putu, suprotno obavezi da teret bude smešten i obezbeđen tako da pri vožnji ostaje u položaju postavljenom prilikom utovara,
 • kretanja vozila za vanredni prevoz suprotno uslovima određenim u dozvoli za vanredni prevoz,
 • prevozu lica u motornom vozilu, vozilu i priključnom vozilu u saobraćaju na putu, suprotno saobraćajnoj dozvoli,
 • upravljanja turističkim voziom van trase koju je odredio nadležni organ, suprotno posebnoj dozvoli nadležnog organa za poslove saobraćaja, bez „BE“ kategorije i posebne dozvole za upravljanje turističkim vozom koju izdaje Agencija,
 • probne vožnje radi ispitivanja proizvedenog ili prepravljenog motornog, odnosno priključnog vozila, suprotno dozvoli,
 • organizovanja sportske ili druge priredbe na putu, suprotno dozvoli,
  • organizovanja i održavanja sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu, nepreduzimanjem svih mera obezbeđenja određenih u dozvoli, čime se ugrožavaju učesnici ili gledaoci, u većoj meri narušava javni red i mir,
  • propuštanja od strane organizatora da se po završetku sportske i druge priredbe ili aktivnosti na putu odmah, a najkasnije u roku koji je određen dozvolom uklone sa puta saobraćajni znakovi i druge oznake, uređaji, predmeti i objekti koji su postavljeni radi održavanja priredbe, odnosno obavljanja aktivnosti, postavljanja na put svih saobraćajnih znakova i drugih oznaka, predmeta i objekata koji su bili uklonjeni zbog održavanja priredbe, odnosno obavljanja aktivnosti, te popravljanja i dovođenja u prvobitno stanje puta i objekta na putu ako su oštećeni pri održavanju priredbe, odnosno pri obavljanju aktivnosti,
  • neobeležavanja javnih puteva propisanom saobraćajnom signalizacijom, kojom se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im preti na putu, odnosno delu puta, stavljaju do znanja ograničenja, zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obaveštenja za bezbedno i nesmetano odvijanje saobraćaja,
  • neobeležavanja saobraćajnom signalizacijom opasnosti privremenog karaktera, naročito onih koje nastanu usled iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja puta, kao i privremenog ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i propuštanja da se ti znakovi uklone čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni,
  • neodržavanja saobraćajne signalizacije u stanju da ih učesnici u saobraćaju mogu na vreme i lako da uoče danju i noću radi blagovremenog postupanja u skladu sa njihovim značenjem,
  • propuštanje uklanjanja saobraćajne signalizacije, dopunjavanja ili zamene, ako njeno značenje ne odgovara izmenjenim uslovima saobraćaja na putu ili zahtevima bezbednosti saobraćaja,
  • propuštanje usklađivanja sadržaja, oblika, boje i veličine saobraćajne signalizacije u skladu sa svim vremenskim uslovima, pri dnevnom svetlu i pri osvetljavanju farovima,
  • propuštanje osvetljenja saobraćajne signalizacije i njene izrade od svetloodbojnih materijala,
  • postavljanje bilo čega što nije u vezi sa značenjem same signalizacije na saobraćajnu signalizaciju i na njenom nosaču,
  • neovlašćeno postavljanje, uklanjanje, oštećivanje i izmena značenja saobraćajne signalizacije kao i opreme puta,
  • prelaza puta preko železničke pruge suprotno obeleženom propisanom saobraćajnom signalizacijom,
  • prelaza puta sa savremenim kolovoznim zastorom (asfalt, beton, kocka i sl.) preko železničke pruge suprotno semaforima kojima se najavljuje približavanje voza,
  • prelaza puta preko železničke pruge suprotno branicima ili polubranicima kojima se zabranjuje i sprečava prelazak vozila preko železničke pruge i suprotno pridodatim uređajima za davanje zvučnih znakova koji upozoravaju na spuštanje branika, odnosno polubranika,