• Spor za naknadu štete zbog povrede na radu, neisplate zarade, neisplate naknade zarade, prekovremenog rada, noćnog rada, godišnjeg odmora, toplog obroka, jubilarne nagrade, dužne zakonske zatezne kamate,
 • Zastupanje u postupku po prijavi za mobing,
 • Spor za naknadu štete zbog mobinga,
 • Izrada Ugovora o radu,
 • Izrada Rešenja o otkazu Ugovora o radu
 • Izrada Sporazuma o raskidu radnog odnosa,
 • Spor zbog nezakonitog otkaza radnog odnosa,
 • Zastupanje sindikata – reprezentativnih i običnih,
 • Zastupanje radnika u državnim organima,
 • Zastupanje u sporovima zbog povrede sindikalnih prava,
 • Upis i registracija sindikata kod nadležnog državnog organa,
 • Izrada pojedinačnog kolektivnog ugovora i zastupanje u postupku pregovaranja sa poslodavcem oko izrade ovog ugovora,
 • Zastupanje pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova,
 • Zastupanje u postupku radi mirnog rešavanja radnog spora pred izabranom arbitražom.