• zastupanje i odbrana domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, rezidenata i nerezidenata u postupku privrednog prestupa i to:
  • kod neovlašćenog objavljivanja, beleženja, umnožavanja ili javnog saopštavanja na bilo koji način, u celini ili delimično, autorskog dela, interpretacije, fonograma, videograma, emisije ili baze podataka, ili stavljanja u promet, zakup ili u komercijalne svrhe, držanja, neovlašćenog umnožavanja ili neovlašćenog stavljenja u promet primerka autorskog dela, interpretacije, fonograma, videograma, emisije ili baze podataka;
  • kod protivpravnog stavljanja u promet ili u zakup primeraka dela za koje okrivljeni zna da su neovlašćeno objavljeni, zabeleženi ili umnoženi;
  • proizvodnji, uvozu, stavljanju u promet, prodaji, zakupu, reklamiranju u cilju prodaje ili davanja u zakup ili držanja u komercijalne svrhe uređaja, proizvoda, sastavnih delova, računarskih programa, koji su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagođeni da omoguće ili olakšaju zaobilaženje bilo koje efikasne tehnološke mere, ili koji nemaju drugu značajniju svrhu osim navedene;
  • zaobilaženja bilo koje efikasne tehnološke mere ili pružanja ili reklamiranja usluga kojima se to omogućava ili olakšava;
  • uklanjanja ili izmene elektronske informacije o pravima, ili stavljanja u promet, uvoženja, emitovanja ili na drugi način javnog saopštavanja autorskog dela ili predmeta srodnopravne zaštite sa kojeg je elektronska informacija o pravima neovlašćeno uklonjena ili izmenjena, i pri tom zna ili ima osnova da zna da time podstiče, omogućuje, olakšava ili prikriva povredu autorskog prava ili srodnog prava;
  • u svojstvu vlasnika građevine izvrši određene izmene na građevini koja predstavlja materijalizovani primerak dela arhitekture, a preradu dela nije prvo ponudilo autoru dela;
  • organizaciji ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku, podatke o nazivu predmeta zaštite, učestalosti i obimu iskorišćavanja, kao i o drugim okolnostima koje su relevantne za obračun i raspodelu naknade koja se prema tarifi plaća;
  • obavlja poslove kolektivnog ostvarivanja autorskog, odnosno srodnih prava bez dozvole nadležnog organa.