• zastupanje u postupku sklapanja braka preko punomoćnika,
  • posredovanje u postupku nagodbe i mirenja stranaka,
  • spor ili sporazum radi razvoda braka,
  • spor ili sporazum kod doprinosa u izdržavanju maloletne dece i bivšeg supružnika
  • uređenje viđanja deteta od strane roditelja kod koga dete ne živi,
  • zastupanje u postupku pokretanja inicijative pred centrom za socijalni rad radi preventivnog i/ili korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava,
  • spor ili sporazum radi izmene odluke o visini izdržavanja,
  • spor radi izdržavanja supružnika odnosno vanbračnog partnera,
  • spor ili sporazum radi dodele deteta i izmene odluke o dodeli deteta,
  • spor ili sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava,
  • spor ili sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava,
  • spor ili sporazum o podeli zajedničke imovine sa utvrđivanjem visine doprinosa u sticanju zajedničke imovine,
  • spor radi utvrđivanja ili osporavanja očinstva sa DNK analizom,
  • spor radi poništenja priznanja očinstva,
  • spor radi utvrđivanja ili osporavanja materinstva sa DNK analizom,
  • spor radi poništaja ništavog braka zbog bračnosti,
  • spor radi poništaja rušljivog braka zbog maloletstva,
  • spor radi poništaja rušljivog braka zbog prinude i zablude,
  • spor radi poništaja rušljivog braka zbog nesposobnosti za rasuđivanje,
  • spor radi utvrđenja postojanja ili nepostojanja braka,
  • spor radi delimičnog ili potpunog vršenja ili lišenja roditeljskog prava,
  • spor radi poništenja usvojenja,
  • spor radi zaštite prava deteta,
  • spor radi zaštite ličnog imena,
  • produženje roditeljskog prava nad poslovno nesposobnim licem,
  • zastupanje u postupku određivanja staratelja poslovno delimično ili potpuno nesposobnom licu,
  • zastupanje u postupku potpunog ili delimičnog lišenja poslovne sposobnosti,
  • predbračni ugovor,
  • spor radi iseljenja bračnog druga zbog nasilja u porodici,
  • uređenje pitanja odnosa prema deci posle razvoda braka,
  • uređenje pitanja stanovanja roditelja sa detetom u stanu u vlasništvu drugog roditelja – pravo stanovanja (habitatio)
  • zastupanje oštećenog supružnika u postupku izdavanja mere zaštite od nasilja u porodici,
  • zastupanje oštećenog u krivičnom postupku provodom izbegavanja davanja izdržavanja od strane zakonskog obveznika.