• Zastupanje fizičkih lica u poreskom postupku radi kontrole isplate doprinosa za penzijsko, invalidsko, zdravstveno i socijalno osiguranje od strane poslodavca,
  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u poreskom postupku kancelarijske i terenske kontrole poreskih obveznika,
  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u upravnom sporu protiv konačnih upravnih akata pred Upravnim sudom,
  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupku dodele poreskog identifikacionog broja – PIB,
  • Zastupanje nerezidentnih pravnih i fizičkih lica u postupku dodele poreskog identifikacionog broja – PIB,
  • Otvaranje nerezidentnih računa pravnim i fizičkim licima kod poslovnih banaka,
  • Zastupanje rezidentnih i nerezidentih fizičkih lica u poreskom postupku prijavljivanja poreske obaveze i izmirenja poreske obaveze,
  • Zastupanje nerezidentih fizičkih lica u postupku transfera novca po izmirenju poreskih obaveza u inostranstvo,
  • Zastupanje pravnih i fizičkih lica u postupku prinudne naplate poreskog duga.