• Osnivanje ordinacije lekara, odnosno stomatologa (opšta i specijalistička),
 • poliklinike
 • laboratorije (za medicinsku, odnosno kliničku biohemiju, mikrobiologiju, patohistologiju),
 • apoteke,
 • ambulante (za zdravstvenu negu i za rehabilitaciju),
 • laboratorije za zubnu tehniku,
 • prigovor osiguranog lica u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu prvostepenoj lekarskoj komisiji,
 • prigovor osiguranog lica na odluku prvostepene komisije drugostepenoj lekarskoj komisiji,
 • ostvarivanje prava:
 • na dostupnost zdravstvene zaštite,
 • na informacije,
 • na preventivne mere,
 • na kvalitet pružanja zdravstvene usluge,
 • na bezbednost pacijenta,
 • na obaveštavanje,
 • na slobodan izbor,
 • na drugo stručno mišljenje,
 • na privatnost i poverljivost,
 • na pristanak,
 • na uvid u medicinsku dokumentaciju,
 • na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenata,
 • kod učestvovanja u medicinskom istraživanju,
 • deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama,
 • pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu,
 • na olakšavanje patnji i bola,
 • na poštovanje pacijentovog vremena,
 • na prigovor,
 • na naknadu štete,
 • na zaštitu podataka o davaocu, odnosno primaocu organa,
 • na zabranu korišćenja i iznošenja podataka o ličnosti davaoca, odnosno primaoca organa,
 • na nepristrasno informisanje davaoca organa radi davanja pismenog pristanka,
 • na informisanje davaoca organa o postupku transplatacije,
 • na povlačenje pismenog pristanka davaoca organa,
 • na informisanje i davanje saglasnosti člana porodice lica koje nije dalo pismeni pristanak,
 • maloletnog lica, odnosno lica koje nema poslovnu sposobnost, kod uzimanja organa,
 • spor zbog lekarskog nemara, povrede zbog nesavesnog bolničkog lečenja i nesavesne medicinske brige.