• Spor radi brisanja člana društva po osnovu prestanka udela,
  • Spor radi naknade štete zbog prestanka udela,
  • Spor radi utvrđenja vlasništva ili suvlasništva na udelu ili udelima u društvu,
  • Spor radi utvrđenja ništavosti osnivačkog akta,
  • Spor zbog probijanja pravne ličnosti društva,
  • Spor za zaštitu naziva društva,
  • Spor za brisanje ličnog imena iz naziva društva i naknada štete po tom osnovu,
  • Sporovi po osnovu akcija i udela u društvu, naknada štete iz tog osnova,
  • Spor iz realizacije bankarske garancije, obične i neopozive,
  • Spor iz robnog akreditiva,
  • Spor iz ugovora o kreditu,
  • Spor iz ugovora o lizingu,
  • Spor iz ručne zaloge,
  • Spor radi procene nenovčanog uloga u društvo,
  • Spor iz hipoteke,
  • Spor zbog neisplate dividende,
  • Spor iz meničnog i čekovnog prava,
  • Spor radi pobijanja sporazumno utvrđene vrednosti nenovčanog uloga u društvo,
  • Spor radi isključenja člana društva,
  • Spor zbog povrede vršenja dužne pažnje prema društvu,
  • Spor zbog povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes,
  • Spor zbog povrede dužnosti izbegavanja sukoba interesa,
  • Spor zbog povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne,
  • Spor zbog povrede pravila o zabrani konkurencije,
  • Spor člana društva zbog povrede posebnih dužnosti,
  • Spor zbog naknade materijalne i nematerijalne štete protiv pravnog lica,
  • Spor zbog neisplate dugovanog, povraćaj datog kod raskida ugovora, povraćaj stvari, povraćaj datog kod neosnovanog obogaćenja,
  • Spor zbog zaštite poslovnog imena preduzetnika,
  • Spor ortačkog društva zbog prenošenja udela,
  • Spor zbog otkazivanja ortaka ovlašćenog za poslovođenje,
  • Spor ortačkog društva radi oduzimanja ortaku ovlašćenja za poslovođenje,
  • Spor ortaka protiv ortačkog društva radi naknade troškova u vezi sa poslovanjem ortačkog društva,
  • Postupak člana ortačkog društva radi informisanja i pristup aktima i dokumentima,
  • Spor ortačkog društva protiv ortaka ovlašćenog za zastupanje zbog otkaza datog iz neopravdanog razloga,
  • Spor ortačkog društva protiv ortaka radi oduzimanja ovlašćenja za zastupanje,
  • Spor radi pokretanja postupka likvidacije ortačkog društva,
  • Spor radi isključenja člana ortačkog društva,
  • Spor zbog nezakonitog povlačenja i poništenja uloga društva sa ograničenom odgovornošću,
  • Spor zbog nezakonitog sticanja sopstvenog udela društva sa ograničenom odgovornošću,
  • Spor zbog povrede prava preče kupovine udela društva sa ograničenom odgovornošću,
  • Spor protiv članova društva sa ograničenom odgovornošću koji su prihvatili ponudu radi sticanja udela a nisu pristupili overi ugovora, radi utvrđenja sticanja srazmernog udela i/ili isplate srazmernog udela u društvu sa ograničenom odgovornošću,