• upis nepokretnosti u katastar,
 • upis stvarnih prava u katastar – pravo svojine, susvojine i zajedničke svojine,
 • upis prava svojine na parceli,
 • upis prava svojine na objektu,
 • upis prava svojine na posebnom delu objekta,
 • upis prava svojine prema podacima zemljišne knjige, knjige tapija i intabulacione knjige,
 • upis zabeležbe i predbeležbe u katastar,
 • upis zabeležbe ličnih stanja imaoca prava,
 • prvenstvenog reda za budući upis,
 • pokretanja spora za utvrđivanje prava na nepokretnosti,
 • pokretanja upravnog spora protiv drugostepenog rešenja u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova,
 • pokretanje postupka eksproprijacije nepokretnosti,
 • zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti,
 • zabrane upisa stvarnih prava na nepokretnosti,
 • postupka izvršenja,
 • pobijanja dužnikovih pravnih radnji,
 • zaštite prirodnih dobara,
 • upis prava korišćenja, prava zakupa, prava službenosti i hipoteke u katastar,
 • brisanje držaoca i upis svojine na parceli,
 • brisanje držaoca i upis svojine na objektu i posebnom delu objekta,
 • upis promene držaoca,
 • brisanje upisa kojima je istekla važnost,
 • ožalbeni postupak protiv prvostepenog upravnog rešenja,
 • upravni spor pred Upravnim sudom protiv drugostepenog konačnog rešenja.