• otvoreni postupak,
 • restriktivni postupak,
 • kvalifikacioni postupak,
 • pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda,
 • pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda,
 • konkurentni dijalog,
 • konkurs za dizajn,
 • postupak javne nabavke male vrednosti,
 • okvirni sporazum,
 • elektronska licitacija,
 • otvaranje ponuda,
 • u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga
 • zaštita prava u postupku javne nabavke,
 • zastupanje u usmenoj raspravi,
 • upravni spor u postupku javne nabavke