• Deponovanje autorskog dela kod Zavoda za intelektualnu svojinu,
 • Izrada autorskih ugovora,
 • Izdavački ugovor,
 • Ugovor o predstavljanju i ugovor o izvođenju,
 • Ugovor o preradi autorskog dela,
 • Ugovor o filmskom delu,
 • Ugovor o narudžbini autorskog dela,
 • Interpretatorski ugovor,
 • Zaštita prava industrijske svojine,
 • Zaštita zbog povrede žiga ili znaka razlikovanja,
 • Zaštita zbog povrede firme,
 • Zaštita autorskog i srodnih prava – utvrđenje povrede prava, prestanak povrede prava, uništenje ili preinačenje predmeta kojima je izvršena povreda prava sa primercima predmeta zaštite, ambalaže, matrice, negativa i dr., uništenje ili preinačenje alata i opreme uz pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvršena povreda prava,
 • Naknada imovinske i neimovinske/moralne štete i objavljivanje presude o trošku tuženog,
 • Naknada imovinske štete do trostrukog iznosa uobičajene naknade,
 • Naknada štete zbog nezakonitog iskorišćavanja bilo kog predmeta zaštite uz upotrebu neovlašćeno umnoženih primeraka tog predmeta zaštite, odnosno na osnovu neovlašćene emisije
 • Naknada štete zbog držanja u komercijalne svrhe primeraka autorskog dela ili predmeta srodnog prava, ako držalac zna ili ima osnova da zna da je reč o neovlašćeno proizvedenom primerku,
 • Naknada štete zbog proizvodnje, uvoza, stavljanja u promet, prodaje, davanja u zakup, reklamiranja u cilju prodaje ili davanja u zakup ili držanja u komercijalne svrhe uređaja, proizvoda, sastavnih delova, računarskih programa, koji su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagođeni da omoguće ili olakšaju zaobilaženje bilo koje efikasne tehnološke mere, i koji nemaju drugu značajniju svrhu osim navedene;
 • Naknada štete zbog zaobilaženje bilo koje efikasne tehnološke mere ili pružanja ili reklamiranja usluge kojom se to omogućava ili olakšava;
 • Naknada štete zbog uklanjanja ili izmene elektronske informacije o pravima, ili stavljanje u promet, uvoz, emitovanje ili na drugi način javno saopštavanje autorskog dela ili predmeta srodnopravne zaštite sa kojeg je elektronska informacija o pravima neovlašćeno uklonjena ili izmenjena, a da pri tom počinilac zna ili ima osnova da zna da time podstiče, omogućuje, olakšava ili prikriva povredu autorskog prava ili srodnog prava.