Description

УСЛОВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА ПОСТУПКА TУЖИОЦУ ОД СТРАНЕ ТУЖЕНОГ У СЛУЧАЈУ ПОВЛАЧЕЊА ТУЖБЕ Тужени је дужан да накнади трошкове поступка тужиоцу у случају повлачења тужбе ако је испуњење тужбеног захтева постало немогуће искључиво кривицом туженог. Из образложења: Одредбом ч...

Read more
Description

ОДГОВОРНОСТ УДРУЖЕЊА ОСИГУРАВАЈУЋИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ – ГАРАНТНИ ФОНД ИЗ БЕОГРАДА ЗА НАКНАДУ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ИЗВАЗВАНЕ САОБРАЋАЈНОМ НЕЗГОДОМ ОД СТРАНЕ НЕОСИГУРАНОГ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ За штету насталу услед саобраћ...

Read more
Description

ПРОЦЕСНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПОГРЕШНЕ ОДЛУКЕ НУЖНОГ СУПАРНИЧАРА ДА СЕ МЕША НА СТРАНИ ТУЖИОЦА УМЕСТО НА СТРАНИ ТУЖЕНОГ Сматраће се да постоји недостатак пасивне легитимације уколико тужбом за утврђење апсолутне ништавости уговора о донацији нису обухваћене обе уговорне стране, бе...

Read more